تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 فرآیند اجرای پروژه 310108 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکاپراتور CNCچوبپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکبازسازی مبلمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکدر و پنجره سازی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکرنگ کاری مبلمان چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکروکش کاری چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکكابينت سازی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی مدرنپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی کلاسیکپایه دهم
2 راهنمای معلم شیمی1 110372 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
3 راهنمای معلم تفکر و سواد رسانه ای 110351 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترکپایه دهم
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترکپایه دهم
4 راهنمای هنرآموز مدل سازی و ماهیچه ها 210921 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
5 راهنمای هنرآموز ملوانی 210906 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
6 راهنمای معلم هندسه(2) 111365 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
7 راهنمای معلم آمار و احتمال 111382 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
8 راهنمای معلم زیست شناسی2 111361 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
9 راهنمای هنرآموز تولید قطعات به روش فرزکاری و سنگ زنی 211871 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
10 راهنمای هنرآموز دانش فنی پایه 210929 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
11 راهنمای هنرآموز طراحی فضا و صحنه در پویانمایی 211965 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
12 راهنمای هنرآموز جوشکاری لوله و بازرسی کیفی 211866 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
13 راهنمای هنرآموز جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین 211867 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
14 راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ افست 211886 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
15 راهنمای هنرآموز اجرای کارهای پس از چاپ 211885 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
16 راهنمای معلم علوم و فنون ادبی (2) 111374 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامی
17 راهنمای هنرآموز کاربرد و سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت 211856 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
18 راهنمای هنرآموز دریانوردی 211877 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
19 راهنمای هنرآموز جوشکاری برق و گاز 211906 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
20 راهنمای هنرآموز ساخت تجهیزات مکاترونیکی 211895 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک

صفحات