تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره
1 فارسی و نگارش 131/2
2 راهنمای هنرآموز عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی 210916
3 راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی 210882
4 راهنمای هنرآموز طراحی و اجرای تأسیسات جریان ضعیف 210808
5 راهنمای هنرآموز نازک کاری ساختمان 210863
6 راهنمای هنرآموز ریسندگی 210790
7 راهنمای هنرآموز حسابداری خرید و فروش 210803
8 راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مدار چاپی 210813
9 راهنمای هنرآموز تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 210818
10 راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های چابکی - ذهنی 210823
11 راهنمای هنرآموز کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان 210828
12 راهنمای هنرآموز سیستم های نگهداری و کنترل پایانه 210833
13 راهنمای هنرآموز تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای 210838
14 راهنمای هنرآموز تولید و پرورش دام های سبک (کوچک) 210843
15 راهنمای هنرآموز عملیات خاک ورزی 210848
16 راهنمای هنرآموز تولید فرآورده های لبنی 210853
17 راهنمای هنرآموز کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت 210858
18 راهنمای هنرآموز ساخت مصنوعات فلزی سنگین 210868
19 راهنمای هنرآموز ملوانی 210877
20 راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ توری و بالشتکی 210887

صفحات