کتاب های درسی دانش آموزان کم بینا

اول

آموزش قرآن (کم بینا) - اول : 11011 فارسی (کم بینا) - اول : 11031
ریاضی : 11051 علوم تجربی و بهداشت - استثنایی : 11061

دوم

آموزش قرآن (کم بینا) - دوم : 12011 هدیه های آسمان (کم بینا) - دوم : 12021
فارسی(کم بینا) - دوم : 12031 نگارش فارسی (کم بینا) - دوم : 12041
ریاضی (کم بینا) - دوم : 12051 علوم تجربی (کم بینا) - دوم : 12061

سوم

آموزش قرآن (کم بینا) - سوم : 13011 هدیه های آسمان (کم بینا) - سوم : 13021
فارسی (کم بینا) - سوم : 13031 نگارش فارسی (کم بینا) - سوم : 13041
ریاضی (کم بینا) - سوم : 13051 علوم تجربی (کم بینا) - سوم : 13061
مطالعات اجتماعی (کم بینا) - سوم : 13071

چهارم

آموزش قرآن (کم بینا) - چهارم : 14011 هدیه های آسمان (کم بینا) - چهارم : 14021
فارسی (کم بینا) - چهارم : 14031 نگارش فارسی (کم بینا) - چهارم : 14041
ریاضی (کم بینا) - چهارم : 14051 علوم تجربی (کم بینا) - چهارم : 14061
مطالعات اجتماعی (کم بینا) - چهارم : 14071

پنجم

آموزش قرآن (کم بینا) - پنجم : 15011 هدیه های آسمان (کم بینا) - پنجم : 15021
فارسی (کم بینا) - پنجم : 15031 نگارش فارسی (کم بینا) - پنجم : 15041
ریاضی (کم بینا) - پنچم : 15051 علوم تجربی (کم بینا) - پنجم : 15061
مطالعات اجتماعی (کم بینا) - پنجم : 15071

ششم

آموزش قرآن (کم بینا) - ششم : 16011 هدیه های آسمان (کم بینا) - ششم : 16021
فارسی (کم بینا) - ششم : 16031 نگارش فارسی (کم بینا) - ششم : 16041
ریاضی (کم بینا) - ششم : 16051 علوم تجربی (کم بینا) - ششم : 16061
مطالعات اجتماعی (کم بینا) - ششم : 16071 تفکر و پژوهش (کم بینا) - ششم : 16121