عناوین کتاب های درسی آموزش متوسطه اول سال تحصیلی 97-96

پایه هفتم

آموزش قرآن : 112 انگلیسی : 110
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هفتم -ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی) : 105/1 تفکر و سبک زندگی (ویژه دختران) : 111/1
تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران) : 111 ریاضی : 103
ریاضیات تکمیلی : 103/1 ضمیمه پیام های آسمان : 105/2
عربی : 114/1 علوم تجربی : 104
علوم تکمیلی : 104/1 فارسی : 101
فارسی و نگارش (ویژه استعدادهای درخشان) : 101/2 فرهنگ و هنر : 109
مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) : 108 نگارش : 101/1
پیام های آسمان : 105 کار وفناوری : 102
کتاب کار انگلیسی : 110/1

پایه هشتم

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه هشتم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی) : 119/2 آموزش قرآن : 126
انگلیسی 2 : 124 تفکر و سبک زندگی : 127
تفکر و سبک زندگی پایه هشتم : 121/1 ریاضی : 117
ریاضیات تکمیلی : 117/1 ضمیمه پیام های آسمان (ویژه اهل سنت) : 119/1
عربی : 125 علوم تجربی : 118
علوم تکمیلی : 118/1 فارسی : 115
فارسی و نگارش : 115/2 فرهنگ و هنر : 123
مطالعات اجتماعی (مدنی، تاریخ، جغرافیا) : 122 نگارش : 115/1
پیام های آسمان : 119 کار و فناوری : 116
کتاب کار انگلیسی : 124/1

پایه نهم

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم -دوره اول متوسطه-ویژه اقلیت های دینی(کلیمی،زرتشتی،مسیحی) : 135/2 آمادگی دفاعی : 144
آموزش قرآن : 142 انگلیسی 3 : 140
ریاضی : 133 ریاضیات تکمیلی(ویژه مدارس استعدادهای درخشان) : 133/1
ضمیمه پیام های آسمان(ویژه اهل سنت) : 135/1 عربی : 141
علوم تجربی : 134 علوم تکمیلی (ویژه مدارس استعدادهای درخشان) : 134/1
فارسی : 131 فارسی و نگارش(ویژه مدارس استعدادهای درخشان) : 131/2
فرهنگ و هنر : 139 مطالعات اجتماعی : 138
نگارش : 131/1 پیام های آسمان : 135
کار و فناوری : 136 کتاب کار انگیسی : 140/1