اطلاعیه ها

بهای کتابهای درسی در سال تحصیلی 95-94

برای دریافت فایل بهای کتابهای درسی در سال تحصیلی 95-94 روی لیتک زیر کلیک نمائید.

تغییرات کتابهای درسی در سال تحصیلی 95-94

برای مشاهده تغییرات کتابهای درسی در سال تحصیلی 95- 94 روی لینک زیر کلیک نمائید

بهای کتاب های درسی هر دوره در سال تحصیلی 95-94

برای مشاهده بهای کتاب های درسی هر دوره در سال تحصیلی 95-94 روی لینک بهای کتاب ها درسی کلیک کنید.

بهای کتابهای فنی وحرفه ای وکار دانش در سال تحصیلی 95-94

برای مشاهده بهای کتابهای فنی وحرفه ای وکار دانش در سال تحصیلی 95-94 روی فایل ضمیمه کلیک نمایید.

جدول زمانبندی مراجعه مسئولین توزیع کتاب های پیش دانشگاهی تهران و شهرستان های تهران

برای مشاهده جدول زمانبندی مراجعه مسئولین توزیع کتاب های پیش دانشگاهی تهران و شهرستان های تهران به شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی روی فایل ضمیمه کلیک کنید.

فایل زمانبندی دریافت کتاب های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1395-1394 مناطق تهران و شهرستانهای استان تهران

فایل زمانبندی دریافت کتاب های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 1395-1394 مناطق تهران و شهرستانهای استان تهران را از ضمیمه دریافت نمایید.

بهای کتاب های درسی در سال تحصیلی 95-94

بهای هر دوره از کتاب های درسی در سال تحصیلی 95-94 برابر فایل پیوست می باشد.

فهرست بهای کتاب های فنی حرفه ای و کار دانش در سال تحصیلی 94-93

برای مشاهده فهرست بهای کتاب های فنی حرفه ای و کار دانش در سال تحصیلی 94-93 فایل پیوست را مشاهده کنید.

صفحات