دستیاری تهیه لباس های نمایشی(دوخت با ترمیم و تزیینات)