تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
61 علوم تجربی (ششم) 606 دوره آموزش ابتداییپایه ششم
62 فارسی (چهارم) 403 دوره آموزش ابتداییپایه چهارم
63 هدیه های آسمان (دوم) 202 دوره آموزش ابتداییپایه دوم
64 جغرافیای ایران 110218 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دهم
65 عملیات خاک ورزی 210362 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دهم
66 آموزش قرآن - کم توان ذهنی کم بینا - سوم 33011 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه سوم
67 پیام های آسمان (نهم) 902 دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
68 پیام های آسمان (هشتم) 802 دوره اول آموزش متوسطهپایه هشتم
69 علوم تجربی (هفتم) 706 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
70 ریاضی (هفتم) 705 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
71 نگارش فارسی (چهارم) 404 دوره آموزش ابتداییپایه چهارم
72 تشخیص انواع مبل 511443 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهم
73 مبانی کار با چوب - استثنایی 510442 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهم
74 خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه 510411 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی
75 آموزش خیاطی عمومی (2) 510392 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمتکمیل مهارت
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
76 آموزش خیاطی عمومی (1) 510391 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمتکمیل مهارت
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
77 مبانی بافت فرش - استثنایی 510302 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
78 هرس درخت مو 312237 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های دانه دار و دانه ریزپایه دوازدهم
79 جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی E8,E9 312229 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دوازدهم
80 طراحی و نقشه کشی دکور چوبی 312228 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبیپایه دوازدهم

صفحات