تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
21 تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور 212456 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
22 طراحی و آماده سازی فایل های چاپی 212454 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
23 دانش فنی تخصصی - چاپ 212453 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
24 عملیات روی کشتی 212434 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دوازدهم
25 هدایت کشتی 212432 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دوازدهم
26 دانش فنی تخصصی - ناوبری 212431 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دوازدهم
27 پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی 212360 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دوازدهم
28 دانش فنی تخصصی - امور دامی 212347 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دوازدهم
29 تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز 212336 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دوازدهم
30 عملیات ایمنی و امدادرسانی 212326 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دوازدهم
31 عملیات راهداری و نگهداری راه 212324 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دوازدهم
32 بافندگی 212244 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
33 چاپ و تکمیل کالای نساجی 212241 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
34 تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی 212226 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دوازدهم
35 تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی 212225 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دوازدهم
36 اصول و مبانی طراحی صحنه 211624 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنمایشپایه یازدهم
37 پرداخت و سرویس کاری فرش 211569 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه یازدهم
38 نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو 211568 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه یازدهم
39 عملیات نقشه برداری و آتش باری در معدن 211545 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه یازدهم
40 جوشکاری برق و گاز 211502 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه یازدهم

صفحات