تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
21 سوادآموزی زمینه سازی برای خواندن (با کم توانی ذهنی) - آمادگی تکمیلی 50031 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیپیش دبستانآمادگی مقدماتی
22 زبان، برقراری ارتباط و سوادآموزی (با کم توانی ذهنی) - آمادگی مقدماتی 50042 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیپیش دبستانآمادگی مقدماتی
23 تحلیل فرهنگی 112223 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
24 دانش فنی تخصصی - تربیت کودک 212311 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت کودکپایه دوازدهم
25 تاریخ (3) - ایران در دوره اسلامی 112233 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
26 ریاضی - کم توان ذهنی-کم بینا - سوم 33051 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه سوم
27 مطالعات اجتماعی - (مدنی - تاریخ - جغرافیا) (نهم) 907 دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
28 کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت 210386 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دهم
29 فارسی (خوانداری) - (با کم توانی ذهنی) - چهارم 54031 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه چهارم
30 تربیت بدنی (راهنمانی معلم) 110367 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکتاب های مشترک
31 تولیدکننده چندرسانه ای سه بعدی (جلد اول) 312269 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولیدکننده چندرسانه ایپایه دوازدهم
32 سلامت و بهداشت 112268 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
33 تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر 112219 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
34 شیمی (3) 112210 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
35 تاریخ معاصر ایران 111220 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه یازدهم
36 تفکر و پژوهش (کم بینا) - ششم 16121 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
37 مطالعات اجتماعی (کم بینا) - ششم 16071 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
38 ریاضی (کم بینا) - ششم 16051 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
39 نگارش فارسی (کم بینا) - ششم 16041 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم
40 فارسی (کم بینا) - ششم 16031 کتاب های درسی استثناییکم بیناششم

صفحات