تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
121 نصب و راه ندازی سیستم های کنترلی مکاترونیک 212480 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دوازدهم
122 نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان 212478 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دوازدهم
123 دانش فنی تخصصی - مکاترونیک 212477 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دوازدهم
124 تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور 212456 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
125 طراحی و آماده سازی فایل های چاپی 212454 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
126 دانش فنی تخصصی - چاپ 212453 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دوازدهم
127 عملیات روی کشتی 212434 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دوازدهم
128 هدایت کشتی 212432 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دوازدهم
129 دانش فنی تخصصی - ناوبری 212431 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دوازدهم
130 تعمیر و تنظیم ماشین های زراعی و باغی 212386 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دوازدهم
131 تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی 212384 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه دوازدهم
132 پرورش و تولید گیاهان علوفه ای 212362 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دوازدهم
133 پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی 212360 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دوازدهم
134 دانش فنی تخصصی - امور زراعی 212359 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور زراعیپایه دوازدهم
135 تولید و پرورش آبزیان (خوراکی - زینتی) 212350 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دوازدهم
136 تولید و پرورش دام های بزرگ 212348 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دوازدهم
137 دانش فنی تخصصی - امور دامی 212347 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دوازدهم
138 تولید و پرورش گیاهان زینتی 212338 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دوازدهم
139 تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز 212336 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دوازدهم
140 دانش فنی تخصصی - امورباغی 212335 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور باغیپایه دوازدهم

صفحات