تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
181 دوخت (ملحفه و پرده) 510421 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی
182 هنر هویه کاری روی پارچه 510381 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
183 پته دوزی 510371 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
184 حجم سازی (قالب های گچی) 510361 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
185 سرمه دوزی 510351 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
186 توربافی 510341 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
187 گل چینی 510321 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
188 پارچه دوخته های تزیینی 510311 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
189 مبانی بافت فرش - استثنایی 510302 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمصنایع دستی
190 فلزکاری جلد دوم 310169 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختمانکارهای فلزی ساختمانپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتابلوسازی برق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقنصب و سرويس آسانسورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاريپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری و فرزكاریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتعمیر و نصب ماشین ابزارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری گاز محافظپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکساخت مصنوعات فلزیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاريپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکقالب سازی فلزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکماشین ابزارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمدلسازیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمكانيك صنايعپایه دهم
191 همراه هنرجو 210559 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه یازدهم
192 ساخت و بازی دهندگی عروسک های نمایشی 210558 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
193 تصویر برداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی 210557 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
194 دانش فنی پایه - تولید برنامه های تلویزیونی 210556 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
195 مهارت آموزی - پایه ششم 46361 کتاب های درسی استثناییطیف اتیسمابتداییپایه ششم
196 مهارت آموزی - پایه پنجم 45361 کتاب های درسی استثناییطیف اتیسمابتداییپایه پنجم
197 مهارت آموزی - پایه چهارم 44361 کتاب های درسی استثناییطیف اتیسمابتداییپایه چهارم
198 مهارت آموزی - پایه سوم 43361 کتاب های درسی استثناییطیف اتیسمابتداییپایه سوم
199 مهارت آموزی - پایه دوم 42361 کتاب های درسی استثناییطیف اتیسمابتداییپایه دوم
200 مهارت آموزی - پایه اول جلد 3 41363 کتاب های درسی استثناییطیف اتیسمابتداییپایه اول قسمت سوم

صفحات