تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
81 تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 210290 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم
82 نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای 210288 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم
83 عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی 210276 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه دهم
84 طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف 210266 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه دهم
85 حسابداری خرید و فروش 210254 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداریپایه دهم
86 حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی 210252 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداریپایه دهم
87 ریسندگی 210244 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
88 تعیین ویژگی های الیاف نساجی 210241 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
89 طراحی و زبان بصری 210213 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرانیمیشن (پویا نمایی)پایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرطراحی و دوختپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرفتو - گرافیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرمعماری داخلیپایه دهم
90 تاریخ (3) - ایران و جهان معاصر 112219 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
91 زمین شناسی 111237 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه یازدهم
92 عربی، زبان قرآن (2) 111208 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه یازدهم
93 اصول و عقاید (1) 110227 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
94 انگلیسی - استثنایی (نهم) 59101 کتاب های درسی استثناییآسیب دیده شنواییدوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه نهم
کتاب های درسی استثناییکم بینادوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه نهم
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه پیش حرفه ایپایه نهم
95 مهارت های اجتماعی - اقتصادی - استثنایی (نهم) 59071 کتاب های درسی استثناییآسیب دیده شنواییدوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه هفتم
کتاب های درسی استثناییکم بینادوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه هفتم
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه پیش حرفه ایپایه هفتم
96 ادبیات فارسی بنویسیم ـ استثنایی (نهم) 59041 کتاب های درسی استثناییآسیب دیده شنواییدوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه هفتم
کتاب های درسی استثناییکم بینادوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه هفتم
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه پیش حرفه ایپایه هفتم
97 انگلیسی (2) - استثنایی 58101 کتاب های درسی استثناییآسیب دیده شنواییدوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه هشتم
کتاب های درسی استثناییکم بینادوره اول متوسط پیش حرفه ایپایه هشتم
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه پیش حرفه ایپایه هشتم
98 ریاضی (با کم توانی ذهنی) - چهارم 54051 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه چهارم
99 تعلیمات دینی (با کم توانی ذهنی) - دوم 52021 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه دوم
100 آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - دوم 52011 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه دوم

صفحات