کتاب معلم درس کار و فناوری پودمان های کار (صنعت)

کد کتاب: 
74/14
سال تحصیلی: 
92-93
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه1.38 مگابایت
PDF icon بخش اول555.56 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم766.13 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم154.13 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم551.43 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم91.51 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم339.94 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم103.56 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم307.89 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم331.18 کیلوبایت