مفاهیم و روشهای آماری (1)

کد کتاب: 
359/4
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه967 کیلوبایت
PDF icon بخش اول370.58 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم500.77 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم527.04 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم503.9 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم184.95 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم364.03 کیلوبایت