صنایع غذایی

کد کتاب: 
357/9
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه291.47 کیلوبایت
PDF icon بخش اول128.21 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم154.89 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم182.39 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم937.07 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم260.28 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon صنایع غذایی1.33 مگابایت