کتاب معلم درس کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت ششم

کد کتاب: 
74/12

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه244.3 کیلوبایت
بخش اول448.61 کیلوبایت
بخش دوم80.65 کیلوبایت
بخش سوم230.14 کیلوبایت
بخش چهارم88.87 کیلوبایت
بخش پنجم296.75 کیلوبایت
بخش ششم229.79 کیلوبایت
بخش هفتم146.46 کیلوبایت
بخش هشتم49.72 کیلوبایت
بخش نهم482.05 کیلوبایت
بخش دهم887.47 کیلوبایت
بخش یازدهم99.16 کیلوبایت
بخش دوازدهم194.13 کیلوبایت
بخش سیزدهم70.1 کیلوبایت
بخش چهاردهم266.33 کیلوبایت
بخش پانزدهم99.67 کیلوبایت
بخش شانزدهم344.57 کیلوبایت