کار و فناوری

کد کتاب: 
102
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه640.37 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.23 مگابایت
PDF icon بخش دوم706.63 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم848.76 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم2.66 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.02 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.58 مگابایت
PDF icon بخش هفتم2.15 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.05 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری8.15 مگابایت