مفاهیم و روشهای آماری (1)

کد کتاب: 
359/4
سال تحصیلی: 
94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه477.58 کیلوبایت
PDF icon بخش اول192.1 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم236.74 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم253.42 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم223.47 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم128.92 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم186.67 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مفاهیم و روشهای آماری (1)759.72 کیلوبایت