تکنولوژی و کارگاه عمومی سرامیک(کتاب گزارش کار فعالیت های کارگاهی)