تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
11621 جغرافیای ایران 3019
11622 مدیریت پایگاه داده (جلد دوم) 612/12 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
11623 مدیریت پایگاه داده (جلداول) 612/11 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
11624 برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته (جلد دوم) 612/9 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
11625 کاربر FreeHand 612/5 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
11626 زبان برنامه نویسی Visual Basic 6.0 (جلد دوم) 611/2 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
11627 فرزکاری (جلددوم) 603/6 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری و فرزكاری
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري
11628 فرزکاری (جلداول) 603/6 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاري
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری و فرزكاری
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري
11629 تولید و پرورش سبزی 598/4 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزی
11630 کتاب معلم(خلاصه راهنمای تدریس)الکترونیک عمومی (2) اجرای آزمایشی 553/5 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق
11631 کتاب معلم فیزیک 3 و آزمایشگاه 389/2 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
11632 کتاب راهنمای معلم رشته مکانیک خودرو 551/4 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
11633 کتاب معلم برنامه ریزی تحصیلی و شغلی 551 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت
11634 مبانی برق (2) 499/2 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیک و مخابرات دریاییپایه یازدهم
11635 فیزیک نساجی و آزمایشگاه 495 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه یازدهم
11636 گزارش کار کارگاه تاسیسات برودتی 450/8 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتاسیساتسال سوم
11637 کتاب معلم قرآن و تعلیمات دینی(2) 379/2 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکتاب های مشترک
11638 کتاب معلم ریاضیات (2) 379/5 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ای
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
11639 کتاب معلم جامعه شناسی (1) 379/4 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
11640 مبانی رایانه 358/81 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم

صفحات