تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
11561 مبانی الکتریسیته 604/7 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرق ساختمان
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرق صنعتي
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتابلوسازی برق صنعتي
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقی
11562 تعمیر ماشین لباسشویى و خشک کن)ماشین لباسشویى و خشک کن نیمه اتوماتیک)(جلد اوّل) 604/5 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقی
11563 تعمىر لوازم خانگى گردنده (چرخ گوشت و جارو برقى) (جلد سوم) 604/4 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقی
11564 تعمیر لوازم خانگى گردنده (جلد دوم) «آسیاب، مخلوط کن، همزن وآب میوه گیرى برقى » 604/4 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقی
11565 تعمىر لوازم خانگى گردنده (جلد اوّل) «سشوار و ماشىن اصلاح» 604/4 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقی
11566 تعمىر لوازم خانگى حرارتى (جلد دوم) 604/3 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقی
11567 لوله کشى فاضلاب و هواکش 604/1 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتأسيسات بهداشتی ساختمان
11568 راه اندازى سىستم حرارت مرکزى 604 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیک
11569 قانون کار 604/6 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك
11570 نصّابى ولوله کشى دستگاه هاى حرارت مرکزى 603/9 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیک
11571 لوله کشی حرارت مرکزی 603/8 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیک
11572 تراشکاری (جلد دوم) 603/7 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاري
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNC
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری و فرزكاری
11573 تراشکاری (جلد 1) 603/7 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاري
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNC
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري
11574 نصب لوازم بهداشتى 603/3 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتأسيسات بهداشتی ساختمان
11575 سیستم های روشنایی وضدسرقت خودرو 603/1 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیک
11576 فرآیند اجرای پروژه 602/6 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبی
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکكابينت سازی چوبی
11577 نازک دوزی زنانه (الگوی انواع یقه)ویژه دختران (جلد سوم) 601/7 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
11578 کارآفرینی 601/5 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك
11579 تعمیر دروگر 601/2 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزی
11580 تعمیر ماشین های بسته بند علوفه 601/1 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزی

صفحات