راهنمای معلم در ارزش یابی توصیفی ویژه معلمان پایه های اول،دوم و سوم ابتدایی

کد کتاب: 
53/5
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه92.11 کیلوبایت
PDF icon بخش اول137.51 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم211.46 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم515.85 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم597.16 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم375.99 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم301 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم290.01 کیلوبایت