کارگاه کارآفرینی و تولید

کد کتاب: 
110224
سال تحصیلی: 
95-96
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه599.66 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.05 مگابایت
PDF icon بخش دوم674.6 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.29 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.33 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.09 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید3.83 مگابایت