مفاهیم و روش های آماری (2)

کد کتاب: 
469/8
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه278.36 کیلوبایت
PDF icon بخش اول300.08 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم446.59 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم420.88 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم404.14 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم298.66 کیلوبایت