تفکر و سبک زندگی (کتاب مشترک دختران و پسران)پایه هفتم