تعلیمات دینی و اخلاق - کم توان ذهنی، کم بینا - ششم