فارسی (فعالیت های خوانداری) (چند معلولیتی، کم توان ذهنی، نابینا) - پنجم