فارسی (فعالیت های نوشتاری) - کم توان ذهنی-کم بینا - چهارم