فارسی (فعالیت های خوانداری) - کم توان ذهنی-کم بینا - سوم