کتاب کارفارسی (نوشتاری) - (کم توان ذهنی - کم بینا) - پایه اول قسمت سوم