وضعیت تغییرات چاپ کتاب های درسی در سال تحصیلی 93 -92

وضعیت تغییرات چاپ کتاب های دوره های راهنمایی ،متوسطه و فنی حرفه ای در سال تحصیلی 93 -92 اعلام شد